AGRICULTURE :
TRES BONS RÉSULTATS DE L’AGRO-ÉCOLOGIE AU SAHA SEKOLY D’IAVOLOHA

Afin de briser notre Sous-Développement chronique, l’une des priorités pour sortir de la pauvreté de notre pays est la mise en place d’une « Agriculture Ecologique » respectueuse de l’environnement qui devra mieux nourrir notre Peuple et améliorer leurs vies quotidiennes.

Ainsi, le Groupement des professionnels de l’Agro-écologie (GSPM), a commencé de tester de nouvelles cultures avec un meilleur rendement sur le « Saha-Sekoly » d’Iavoloha grâce au partenariat de l’Agence Malagasy de Développement économique et de Promotion des entreprises (AMDP) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).

La première cueillette a été faite par le Président de la République Hery Rajaonarimampianina qui a pu constaté des résultats très encourageants à validé ce concept de production et qui envisage bientôt de l’étendre aux 22 autres Régions de Madagascar.

M.R.

#MALAGASY

Nanomboka tamin’ny fotoana nitondran’ny filoha Ravalomanana dia niova be ny teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha. Satria dia tsy nijanona ho lapam-panjakana fotsiny ny teny Iavoloha fa dia misy zavatra maro hita ao.

Tamin’ity fitondran’Atoa Hery Rajaonarimampianina ity dia nohatsaraina izany lapam-panjakana izany.
Anisan’ny tafiditra tao anatin’izany fanatsarana izany ny fambolena sy ny fiompiana. Ohatra amin’izany ny voly soja, ny katsaka, ny vary, sns… Ao ihany koa ny fiompiana ny ondry aman’omby, ny soavaly, ary ny fiompiana kankana izay nafarana manokana avy any Etazonia mba hahazoana zezika tsara nefa tsy misy akora simika, ny fiompiana trondro.

Hatramin’izay dia voafetra ho 1 na 2 taona ihany raha betsaka ny vokatra azo isan-hekitara amin’ny fomba fambolena nolovaina tamin’ny razana. Ity fomba ity anefa amin’izao taonjato iainantsika izao, dia tsapa fa tsy mitondra soa ho an’ny mpamboly ity fomba fambolena nolovaina tamin’ny Razana ity ka tena ilana fampivoarana.

Anisan’ny manampy ny fitondram-panjakana amin’ity tetik’asa fampivoarana ny fambolena eto Madagasikara ity ny AMDP na Agence Malagasy pour le Développement économique et de Promotion des Entreprises. Ity fikambanana AMDP ity, miaraka amin’ireo mpiara miombon’antoka, anisan’izany ny FAO dia nanao asa fambolena andrana izay nanomboka tamin’ny volana Septambra tamin’ny taona lasa, ao amin’ny toerana malalaky ny lapam-panjakana eny Iavoloha.

Maro dia maro no voly andrana natao tamin’izany ka anisan’ny novolena ny katsaka, ny vary, ny soja, ny voanemba, ny vomanga,sns… Volana vitsy taty aoriana dia niakatra izany ka dia nahafa-po tokoa ny vokatra satria dia mahatratra 6 taonina isaky ny hekitara ny voka-bary, ny soja dia mahatratra 3taonina isaky ny hekitara ary tsara dia tsara ny vokatra katsaka.

Ankoatra izay ny vokatra vomanga izay tena lehibe dia lehibe tokoa ary raha dinihina dia tena mahafaka tanteraka ny olan’ny tsy fanjarian-tsakafo. Ireto tetika ireto moa dia efa naparitaky ny fitondram-panjakana any amin’ny faritra rehetra eto Madagasikara mba hanampiana ny olona amin’ny olan’ny tsy fahampiana ara-tsakafo.

Afa po tamin’ny vokatra niakatra moa teto ny filoham-pirenena ary nanantitrantitra fa ho resy tsy ho ela ny hanohanana sy ny tsy fahampiana ara-tsakafo raha misy ny ezaka hataon’ny tsirairay satria ireto voly ireto dia tsy manana fotoany manokana fa mandavantaona dia afaka mamboly azy ary maniry foana izy ireto na dia tany somary sahirana amin’ny lafiny famatsiana rano aza.

Andoniaina Valy

ENGLISH

In order to break our chronic underdevelopment, one of the priorities to get out of the poverty of our country is the establishment of an environmentally friendly « Ecological Agriculture » which will better nourish our People and improve their daily lives .

For example, the Agro-Ecology Professionals Group (GSPM) has started testing new crops with a better yield on Iavoloha’s « Saha-Sekoly » thanks to the partnership of the Malagasy Agency for Economic Development and (AMDP) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

The first gathering was made by the President of the Republic Hery Rajaonarimampianina who has seen very encouraging results validated this concept of production and which soon plans to extend it to the other 22 Regions of Madagascar.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview

(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

L’AGENCE MALAGASY DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE PROMOTION DES ENTREPRISES
Palais d’Ambohitsorohitra
29, Rue Prince Ratsimamanga – Antaninarenina
101 Antananarivo
Email : contact @ amdp.mg
Siteweb : www.amdp.mg

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97