FINANCE :
LA BANQUE BGFI MADAGASCAR

Depuis quelques années, les malgaches et les entreprises installées à Madagascar peuvent ouvrir un compte auprès de l’établissement BGFI et utiliser ainsi tous les services bancaires courants en bénéficiant de la garantie d’une grande institution financière comme la Banque Gabonais Française Internationale.

Présente dans plusieurs villes de notre pays, leurs équipes offrent des services tels que les compte-chèques, l’épargne, le crédit, la prévoyance et même la banque à distance qui sont adaptés à notre économie et aussi à la clientèle locale tels que les entrepreneurs individuels, les fonctionnaires ou les grandes entreprises.

Soulignons que dans leur politique de développement, ils comptent sur une croissance annuelle et des résultats financiers importants car notre île constitue un marché plein d’avenir au vu des 25 millions d’habitants qui auront tôt ou tard besoin se bancariser. Même si on peut encore assister de nos jours à des paysans qui entreposent leur fortune dans des sacs de riz.

M.R.

#MALAGASY

Matetika raha ireo banky mahazatra no re matetika, toy ny BOA, ny BNI, ny BFV, sns…. Dia nanomboka ny taona 2009 dia nisy ny fijoroan’ny banky iray hatao hoe « BGFI » na “Banque Gabonais Française Internationale”. Araka izany dia fiaraha miasa eo amin’ny banky avy atsy Gabon sy Frantsa ity banky ity. Efa 45 taona no nisiany ary toy ny banky rehetra dia manampy tokoa ny mpanjifa ny BGFI.

Misy ny kaonty rehetra ao, na kaonty tahiry na petra-bola maharitra ihany koa. Azo hatao ny ny mindrana vola amin’ny zana-bola tena kely ary ny olona rehetra mandray karama na mpiasam-panjakana na mpiasa tsotra na mpiasa-tena dia afaka mihindrana vola avokoa satria ambany tokoa ny zana-bola alain’izy ireo.

Amin’izao fotoana izao dia misokatra be dia be kokoa amin’ny particulier na ny olon-drehetra ny « BGFI Bank », ka misy ny pack natokana ho an’ny rehetra mihitsy, tsy voatery ho orinasa na olona heverina hoe manan-katao na olona mitàna toerana ambony eto amin’ny firenena vao afaka hiditra ho mpanjifan’ny BGFI Bank fa ny sarambabem-bahoaka mihitsy. Ankoatra izany ny fanampiana ireo orinasa madinika sy vao misondrotra amin’ny fandraharaharana hataony.

Ny resaka vola mantsy dia heverina tokoa fa saropady. Tsy dia fanao intsony ny mitahiry vola any an-tokantrano fa aleo hetrina eny anivon’ireny banky ireny mba hisorohana ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Tsara ihany anefa aloa ny misafidy ireo banky eritreretina fa hanaovana ilay petra-bola satria dia maro tokoa izy ireo kanefa dia samy manana ny fepetra avy ny tsirairay.

Anisan’ny tombony hananan’ny « BGFI Bank » mihoatra amin’ny banky rehetra ny fisokafan’ny biraon’izy ireo hatramin’ny 7 ora sy sasany hariva. Indraindray mantsy dia misy olona dia iny mirava hariva avy miasa iny vao afaka mandalo any amin’ny banky ka izay no antony hitsinjovan’izy ireo manokana ireny olona ireny.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

In the past few years, Madagascar and Madagascar-based companies have been able to open an account with BGFI and thus use all current banking services with the guarantee of a major financial institution such as Banque Gabonais Française Internationale.

Present in several cities of our country, their teams offer services such as chequing, savings, credit, provident and even remote banking that are adapted to our economy and also to local customers such as Individual contractors, civil servants or large enterprises.

It should be noted that in their development policy they count on annual growth and significant financial results because our island is a promising market given the 25 million inhabitants who will sooner or later need to bank. Even though today we can still see peasants who store their fortune in sacks of rice.

#PHOTOS


(c) LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

BGFI MADAGASCAR
PK. 0 – Enceinte Gare Soarano
BP. 770 – Poste Centrale
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 33 50 583 54 / +261 (0) 20 22 329 16
Siteweb : www.groupebgfibank.com

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97