ENTREPRISE :
AMBATOVY SE DÉVOILE AU GRAND PUBLIC

Ambatovy est un projet d’exploitation minière de Nickel et de Cobalt et d’engrais de sulfate d’ammonium pour un investissement total de 8 milliards de dollars initié en 2007 par 3 grandes sociétés internationales à savoir Sherritt International Corporation (Canada), Sumitomo Corporation (Japan) et Korea Resources Corporation (Corée).

La compagnie actuellement emploie plus de 7.000 malgaches et s’engage aussi dans la protection de l’environnement et de développement de projets sociaux dans cette région de la Côte Est de Madagascar.

Malgré une baisse importante des recettes des exportations suite à une dégringolade des prix sur le marché mondial, l’entreprise se donne donne des moyens pour faire connaître leurs activités auprès du grand public en organisant des journées portes ouvertes.

#MALAGASY

Orinasa lehibe iray tamin’ny taona 2007 ny orinasa Ambatovy ary mampiasa olona mihisa 7.500 ka ny 94% n’ireo dia gasy avokoa. Orinasa voalohany nampiasa vola betsaka indrindra no mampiditra vola be indrindra amin’ny kitapom-bolam-panjakana amin’ny fanondranana harenakibon’ny tany.

Ny Nikela sy ny kobalta moa no trandrahan’ity orinasa ity any amin’ny faritr’I Moramanga iny, izay mbola fotaka ka havahana ny Nikela sy ny Kobalta dia haondrana any ivelany. Noho izay fitrandrahana izay dia nisy ireo toerana izay voakasiky ny fitrandrahana ka dia voatery nafindra ireo teo amboniny.

Ohatra amin’izany ny trano nipetrahan’ny olona dia nanorenan’Ambatovy trano izy ireny ary nomena asa mahavelona. Nisy ihany koa ireo toerana misy zavamaniry ka nafindra izay nomena fikarakarana manokana ireny ka lasa faritra arovana.

Ankoatra izany rehetra izany dia misy ireo fiahiana ara-tsosialin’nireo mponina manodidina ny fitrandrahana toy ny fanorenana toeram-pitsaboana, ny fanorenana ssekoly, sns…
Ny tsena iraisam-pirenena moa no tsena ivarotan’ny orinasa Ambatovy.

Tato anatin’ny taona vitsivitsy izay dia tojo olana moa ny orinasa Ambatovy satria raha 53.000$ ny taonina amin’ny NIkely teo aloha dia efa 8.000$ izy amin’izao.

Miezaka hatrany moa ny orinasa manatanteraka izay fifanarahany tamin’ny fanjakana kanefa noho izay olana misy aminy izay dia mangataka izay mba azon’ny fanjakana Malagasy hatao ry zareo.

Andoniaina Vally

#ENGLISH

Ambatovy is a Nickel and Cobalt mining project and ammonium sulfate fertilizer for a total investment of $ 8 billion initiated in 2007 by three major international companies, Sherritt International Corporation (Canada), Sumitomo Corporation (Japan), and Korea Resources Corporation (Korea).

The company currently employs over 7,000 Malagasy and is also committed to protecting the environment and developing social projects in this region of the East Coast of Madagascar.

Despite a significant decline in revenues following a downturn in prices on the world market, the company is giving itself the means to publicize their activities to the general public by organizing open days.

#PHOTOS


Photos : (c) LCVM

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACTS

AMBATOVY
Immeuble Tranofitaratra – 7ème étage
Rue Ravoninahitriniarivo – Ankorondrano
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 20 22 397 35
email : visit @ ambatovy.mg
Siteweb : www.ambatovy.comFacebook

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97