ENTREPRISE :
LE GROUPE KENTIA HOLDING

Kentia Holding est une société malgache créée en 2009 par Prospérin Tsialonina dont les activités tournent autour de 3 pôles à savoir : l’externalisation de services, la formation des hommes et l’accompagnement des entreprises et des créateurs.

Ils accompagnent ainsi de les porteurs de projets de l’étude de marché à la création de l’activité en passant par la recherche de financements, en gros des services complets pour une réussite totale des entrepreneurs.

Dernièrement, ils ont appuyé Lomay Technology, le start-up qui a développé le jeu vidéo Gazkar, une course automobile parcourant des villes de Madagascar en leur offrant la prise en charge de leurs dépenses déplacement à Singapour.

#MALAGASY

Niforona ny taona 2009, ny Kentia Holding dia fitambarana maro izay manampy ho fampandrosoana ny orinasa madinika. Ny fanampiana ireo orinasa amin’ny fampitaovana azy ireo mba ho matihanina kokoa amin’ny lafiny maro no hataon’ny Kentia Holding.

Mizara ho telo mazava tsara ny anjara asan’y Kentia holding dia ny Fanampiana ny orinasa hisondrotra, hahita lalam-barotra, amin’ny fitantanana, ny fampiasam-bola. Ao ihany koa ny fanofanana ho matihanina kokoa amin’ny lafiny fampidirana mpiasa, amin’ny fitantanana orinasa, amin’ny resaka lalana, ny resaka vola indramina sy ny fandoavana trosa ary farany ny fanampiana amin’ny fanorenana orinasa, fitadiavana mpamatsy vola, fitadiavana lalam-barotra sy tsena ary ny fampahafantarana ireo orinasa madinika vao misokatra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.

Nisy ny hetsika izay nokarakarai’ny Kentia Holding ny faha 31 Marsa 2017 lasa teo. Hetsika natao mba hanomezana lanja ireo orinasa madinika izay nihisa 20 ka nivoaka tao anatin’izany fifaninanana izany ka hisolotena an’I Madagasikara any Singapour ny orinasa Lomay Technology namoaka ilay kilalao Gazkar, kilalao fitondrana fiara na jeux de course automobile fa tsy toy ireo efa fahita amin’ny internet ireny satria ny toerana hanaovana ilay course dia tanàna eto Madagasikara daholo. Ka ny Kentia Holding no miantoka ny lany rehetra any izay mbola hifaninana amin’ireo orinasa madinika mihisa 100 manerantany.

Tosika lehibe ho an’ny orinasa madinika Malagasy ny fanampiana azy ireo toy izao satria ireo izay manana vina, manana hetaheta ka mitombona tsara ny tetik’asany dia azon’ny Kentia Holding tsar any manampy azy ireny. Tsy ny sahetra famoronana asa fotsiny no ho voavaha amin’izay fa indrindra indrindra ny fampahafantarana an’I Madagasikara any ivelany.

Andoniaina Vally

#ENGLISH

Kentia Holding is a Malagasy company founded in 2009 by Prosperin Tsialonina est whose activities revolves around 3 poles namely: outsourcing of services, training of men and the accompaniment of companies and creators.

They thus accompany project initiators from market research to the creation of the activity through the search for financing, wholly comprehensive services for the total success of entrepreneurs.

Recently, they supported Lomay Technology, the start-up that developed the video game Gazkar, a motor racing touring cities of Madagascar by offering them support for their travel expenses in Singapore.

#PHOTOS


Photos : (c) LCVM

#VIDÉO

#LOCALISATION

#CONTACT

KENTIA HOLDING
Bureau 3 Immeuble Jacaranda – Ambatonakanga
101 Antananarivo
Email : info @ kentia-services.com
Site web : www.kentia-services.com
Tel Madagascar : +261 (0) 20 26 357 34 / +261 (0) 34 11 357 35

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97