SANTE :
ÊTRE HÉMOPHILE A MADAGASCAR

La prise en charge des malades de l’hémophilie et des maladies hémorragiques à Antananarivo est assurée par les services spécialisés du Professeur Olivat Rakoto Alson du Centre Hospitalier Universitaire HJRA à Antananarivo. Sur une population de 23 millions d’habitants on estime à plus de 2.500 le nombre de personnes concernées.

Rappelons que cette maladie héréditaire ne se guérit pas et occasionne un trouble de la coagulation du sang chez un individu, qui lors d’un saignement ne peut pas s’arrêter, et il aura beaucoup de problèmes de cicatrisation.

Le coût de traitement journalier de cette affection lors d’une hospitalisation est très cher et beaucoup de familles n’ont pas les moyens financiers d’où l’impossibilité d’acheter les doses d’injections nécessaires en cas d’accidents.

M.R.

#MALAGASY

Matetika rehefa misy faharatrana eo amina olona iray, mety ho ankizy, mety ho olon-dehibe, dia misy olona sasany tsy mety mijanona mihitsy ny fandehanan’ny Rà . Na dia hatao aza ny fampijanonana azy amin’ny alalan’ireo fomba maro samihafa (asiana lamba, hatao pansement,…) dia mbola mandeha foana ny rà. Ary matetika aza dia andro maro maro dia tsy mijanona ny fandehanan’ny rà, ny sasany aza dia amam-bolana mihitsy . Io ilay aretina hatao hoe « Hémophilie »
Aretina zava-doza ny Hémophilie , tsy mandritra ny fahavelomana anefa no ahazoana ny Hémophilie, fa dieny mbola any am-bohoka aza. Aretina manaranaka ny « Hémophilie » na « Héréditaire » izany.

Ny Profesora Oliva Rakotoarison, tompon’andraikitra ny fitsaboana ny aretin’ny rà eto Madagasikara sady lehiben’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona dia nanazava fa ny Hémophilie dia aretin”ny rà tsy mety mijanona noho ny tsy fahampian’ny singa iray ao anatin’ny rà n’ilay olona izay vao tany am-bohoka dia nisy ny famoronan’ilay vatana io singa io ao anatin’ny rà ka lasa Hémophile ilay olona.

Tsy voatery hita hivoaka avy ety ivelany anefa ny rà izay tsy mijanona fa mety any anaty any ka dia mivonto na miteraka zavatra hafa indray izany avy eo. Raha ny tahan’ny olona voan’ity areti-mandoza ity dia 1 amin’ny 1500 izy io manerantany ary tena ahitana io aretina « Hémophilie » io eto Madagasikara.

Ho an’ity renim-pianakaviana iray izay monina any Mahajanga ity izao dia tsy nisy nahalany mihitsy fa Hémophile ny zanany roalahy raha tsy nanao hasoavana azy ireo izy vao nahatsikaritra zavatra hafahafa. Satria dia nandritra ny telo volana dia tsy nijanona mihitsy izany fandehanan-drà izany ka nahatonga azy ireo niakatra taty an-drenivohitra nanantona teny amin’ny HJRA ka teo vao hita ilay aretina. Marihina moa fa efa vita eto Madagasikara ny fitiliana ny aretina Hémophilie ary azo tsaboina tsara.

Misy ny fikambanana miahy ireo voan’ny aretina Hémophilia eto Madagasikara ka manampy ireo voan’izany no ataon’izy ireo sy manoro hevitra azy mba hanantona toeram-pitsaboana. Ny faha 17 Volana Avril teo moa no andro manerantany natokana hoan’ny olona voan’ny aretina “Hémophilie” ka ny 19 Avril 2017 no nankalazana azy teto Madagasikara ary any Miarinarivo no nanatanterahana izany.

Tonga eto amintsika moa ny federasiona iraisam-pirenena mikasika ny aretina Hémophilie izay efa nanampy ireo voan’izany aretina izany teo ka nanome fanafody aman’apitrisany ho an’ireo mararin’ny Hémophilie. Nandalo tety amin’ny Ministeran’ny fahasalamana moa izy efatra tonta ireto nanazava nifampitafa tamin’ny Ministry ny fahasalamana ho fanampiana ny olona tratran’ny “Hémophilie”.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

The management of patients with haemophilia and haemorrhagic diseases in Antananarivo is provided by the specialized services of Professor Olivat Rakoto Alson of the HJRA University Hospital Center in Antananarivo. Out of a population of 23 million, it is estimated that more than 2,500 people are involved.

Remember that this hereditary disease is not cured and causes a blood clotting disorder in an individual who, when bleeding can not stop, and he will have many problems of scarring.

The cost of daily treatment of this condition during hospitalization is very expensive and many families do not have the financial means from which it is impossible to buy the doses of necessary injections in case of accidents.

#PHOTOS


(c) LCVM

#AUDIO


(c) LCVM

#VIDÉO


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

CHU HJRA
Laboratoire d’Hématologie
Route Nationale 1
B.P. 4150
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 20 22 279 79

ASSOCIATION ABEHM
Lot SIAD 61
Ambondrona – Ambodifilao,
101 Antananarivo
Tel Madagascar: +261 (0) 33 46 269 17
Email : hemophiliedemada @ gmail.com

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97