MISERANA :
NY RADO RAFALIMANANA

Ny Rado Rafalimanana est l’exemple qui démontre que même si on a étudié à Madagascar on peut réussir et à se faire un nom à l’international en devenant un vrai businessman dont les activités vont de l’informatique au tourisme sans oublier les actions humanitaires.

Comme lui, pour réussir dans les affaires, il ne suffit pas d’être riche au départ mais d’avoir une bonne idée que l’on sait bien développer, de bien s’entourer et surtout d’avoir la volonté d’affronter de multiples obstacles avec une petite dose de chance.

Ce chef d’entreprise qui emploie plusieurs centaines de malgaches s’était donné comme leitmotiv d’inciter nos compatriotes à ne pas baisser les bras et d’entreprendre car notre pays regorge de nombreuses potentialités et que pour lui l’Etat doit faciliter ce mouvement entrepreneurial ainsi que de défendre les intérêts de son peuple.

On verra bientôt s’il serait partant pour être candidat à la prochaine présidentielle de 2018.

M.R.

#MALAGASY

Mpandraharaha manana ny maha izy azy ary tena manampy ny mpiara belona aminy tokoa Atoa Ny Rado Rafalimanana. Ankoatra ny maha mpanao politika azy mantsy, dia tena mandraharaha amin’ny sehatra maro tokoa ny lehilahy; ao ohatra ny Ny Rado Energy izay mikasika ny resaka angovo, ao ny Ny Rado Education, amin’ny sehatra fampianarana sy fanabeazana, sy ny maro tsy voatanisa. Izy moa dia anisan’ireo Malagasy manana orinasa any Dubai ary niaina tany nandritra ny fotoana maro.
Rehefa niverina teto Madagasikara ny tenany dia nanangana ny orinasany manokana ka nahafahana nampiditra mpiasa Malagasy maro izany. Nohon’ny zava nisy teto amin’ny firenena anefa nanomboka tamin’ny taona 2009 ary hatramin’izao dia tsy tafarina mihitsy ireo mpandraharaha Malagasy.

Nanamarika Atoa Ny Rado Rafalimanana fa tsy mba nijery ireo mpandraharaha Malagasy ny fanjakana. Tsy nisy fiarovana ireo Malagasy mandraharaha fa omena sehatra kosa ireo vahiny. Tato ho ato dia betsaka ireo orinasa vahiny nitsangana tetsy sy teroa, kanefa ny orinasa Malagasy dia tsapa vonoina an-kolaka satria dia maro ireo tery hamonoana azy ireny toa ireo resaka hetra sy ny antontan-taratasy izay tsy toko tsy forohana amin’ny famoronana orinasa kanefa ireo mpandraharaha vahiny dia avy hatrany dia afaka mijoro avy hatrany.

Tsy misy fanampiana ireo Malagasy vao misondrotra amin’ny fanampiana azy ireo amin’ny famoronana asa, na fanaganana orinasa. Misy tokoa ireo tanora no nahavita fiofanana teny amin’ny ambaratonga ambony kanefa dia lasa tsy manana asa izy ireny, betsaka no miasa amin’ny sehatra izay tsy mifanaraka aminy akory. Ary ny ankamaroany aza dia lasa mpiasan’olona sy miasa amin’ny orinasa vahiny kanefa dia fitantanana ohatra no nianarany teny amin’ny Anjery manontolo.

Mila ovaina izay fomba fanaon’ny fanjakana izay satria dia ho lasa, mpiasan’ireo vahiny avokoa ny Malagasy rehetra afaka folo taona raha izao no mitohy, eny fa na ny filoham-pirenena hoy hatrany Atoa Ny Rado Rafalimanana.

Andoniaina Valy

#ENGLISH

Ny Rado Rafalimanana is the example that shows that even if we studied in Madagascar we can succeed and make a name for ourselves internationally by becoming a true businessman whose activities range from computing to tourism without forgetting humanitarian actions .

Like him, to succeed in business, it is not enough to be rich at the start but to have a good idea that one knows how to develop well, to surround oneself and especially to have the will to face Multiple obstacles with a small dose of luck.

This entrepreneur who employs several hundreds of Malagasy had given as a leitmotiv to incite our compatriots not to give up and to undertake because our country possesses many potentialities and that for him the State must facilitate this movement Entrepreneurial and must also defend the interests of his people.

We will soon see if he would be a candidate for the next presidential election in 2018.

#PHOTOS


(c) Nyrado.com – LCVM

#VIDÉOS

– Reportage

– Interview


(c) LCVM

#LOCALISATION

#CONTACT

NY RADO GROUP
77, Avenue Grand Didier – Isoraka
101 Antananarivo
Tel Madagascar : +261 (0) 34 06 200 40
Email : contact @ nyrado.com
Siteweb : www.nyrado.comFacebook

LE COEUR ET LA VOIX DE MADAGASCAR
TVMADA.COM – RADIOMADA.COM
BP. 3002
101 Antananarivo
Tel France : +33 (0) 7 82 96 12 35
Tel Madagascar : +261 (0) 34 93 281 97